ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
ЕКИП ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ - КОСТИНБРОД
2232, гр. Костинброд, спирка "Почивка"

Ръководител на проекта:

доц. д-р Мая Игнатова, тел.: 0721 68941
факс: 0721 66029
e-mail: maia_ignatova@abv.bg

Координатор на проекта:

доц. д-р Иван Янчев, тел.: 0721 68940, вътр. 311
моб.: 088 7304709
e-mail: ijantcev@mail.bg