ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
1. Доц. д-р Теодора Попова - постдокторант. Необходимост от двумесечна специализация и изследвания по разработване на бързи, надеждни и неденатуриращи методи за оценка на хранителните качества на липидите в месото.

2. Гл. ас. д-р Цветана Методиева - постдокторант. Необходимост от изследвания, и публикации в списания с импакт фактор по комплексна оценка на млечното говедовъдство в България с цел оценка възвръщаемостта и риска на инвестициите в отрасъла и разработване на иконометрични модели; Участие в 2 конференции.

3. Гл. ас. Иван Иванов - млад учен. Необходимост от апаратура, собствени и външни изследвания по повишаване на качеството на суровото краве мляко, предназначено за производство на кашкавал; Участие в 1 работна среща; Обучение по език и статистика.

4. Гл. ас. Никола Методиев - млад учен. Необходимост от апаратура, собствени изследвания по ефективно управление на репродукцията при овце; Участие в 2 конференции; Обучение по език и статистика.

5. Ас. Евгени Петков - млад учен. Необходимост от външни изследвания по сравнително проучване на три типа бройлерни комбинации с различна скорост на растеж, отглеждани при еднакви микроклиматични условия; Участие в 1 конференция и 1 обмяна на опит в чужбина; Обучение по езици и статистика.

6. Ас. Ралица Балканска - млад учен. Необходимост от собствени и външни изследвания по проучване върху състава и физико-химичните свойства на пчелното млечице; Обмяна на опит в чужбина; Обучение по език и статистика.

7. Ас. Мария Тодорова - млад учен. Необходимост от апаратура, собствени изследвания по оценка на протеиновата и хранителна стойност на някои отпадъци от преработката на енергийни култури като компонент на дажбите за непреживни животни; Обучение по език и статистика.

8. Ас. Красимир Великов - млад учен. Необходимост от собствени изследвания по проучване на ефективността при различни методи за стимулиране на половия цикъл при зайци; Участие в 2 конференции; Обучение по езици и статистика.

9. Ас. Цветан Цветанов - млад учен. Необходимост от собствени изследвания по изпитване на различни системи кошери; Обучение по език и статистика.

10. Ас. Марин Йосифов - млад учен. Необходимост от апаратура и собствени изследвания по оценка на протеиновата и хранителна стойност на някои отпадъци от преработката на енергийни култури като компонент на дажбите за преживни животни; Участие в 1 конференция; Обучение по език и статистика.

11. Ас. Марина Дяволова - млад учен. Необходимост от собствени изследвания на стреса при зайци; Участие в 1 конференция; Обучение по езици и статистика.

ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА
І. Първоначален планиран състав, академични длъжности и звания; Идентифицирани нужди.
ІІ. Промени в състава и академичните длъжности и звания за срока на проекта
1. Гл. ас. Иван Иванов - млад учен отпадна от целевата група, тъй като е прекратил трудовите си правоотношения с работотателя - ИЖН Костинброд, не е подал заявление за участие в целевата група и няма да бъде включен в нея. На негово място е избран нов член на целевата група (докторант) - гл. ас. Таня Стефанова Иванова и е предложена и одобрена промяна в бюджета на проекта по отношение на вида на консумативи и материали по бюджетни пера 3.1 и 3.2 за подпомагане на нейните изследвания;

2. Гл. ас. Никола Методиев е зачислен в свободна докторантура със Заповед № Заповед № РД-16-55/27.12.2011 г. на Председателя на ССА и към момента на включването му в целевата група вече попада в категорията "докторант";

3. Ас. Марин Йосифов е зачислен в свободна докторантура със Заповед № НП-08-85/29.10.2012 г. на Председателя на ССА и оттогава попада в категорията "докторант";

4. Ас. Ралица Балканска е зачислена в свободна докторантура със Заповед № НП-08-05/09.01.2013 г. на Председателя на ССА и оттогава попада в категорията "докторант";

5. Гл. ас. Таня  Иванова е отчислена от свободна докторантура с право на защита със Заповед № НП-08-35/13.02.2013 г. на Председателя на ССА;

6. Гл. ас. Никола Методиев е отчислен от свободна докторантура с право на защита със Заповед № НП-08-34/13.02.2013 г. на Председателя на ССА;

7. Ас. Марин Йосифов е отчислен от свободна докторантура с право на защита със Заповед № НП-08-55/15.04.2013 г. на Председателя на ССА;