ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА
Проектът ще допринесе за по-бързото и по-качествено разработване на дисертационните трудове на включените в целевата група млади учени с оглед достигането на необходимия обем от изследвания, които да отговарят на изискванията за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. Проекът има отношение към задълбочаване на научните изследвания на съвременно ниво на включения в целевата група постдокторант чрез провеждането на специализация в съответната научна област;

Проектът ще има пряко влияние върху мотивацията на младите учени и постдокторанти като гарантира в голяма степен тяхната сигурност и убеденост в успешното завършване на вече започналите им изследвания. Проектът ще спомогне за осигуряване на институционалната стабилност на ИЖН, поддържане и развиване на неговия кадрови научен потенциал;

Проектът ще бъде от голямо значение за поддържането на вече създадени международни контакти и тяхното постепенно разширяване. Проектът ще спомогне и за включването на младите учени в международни проекти и успешното им участие в други специализирани програми за млади учени.


По отношение на устойчивостта на проекта следва да се отбележи, че след приключването му няма да се налага допълнително финансиране за покриване на планираните дейности. Ние сме убедени, че проектът ще бъде завършен в планираната времева рамка и устойчивостта му се гарантира без допълнителни вложения. Стигнахме до този извод понеже имаме дългосрочна визия и политика по проекта, разполагаме с квалифициран и надежден екип по реализацията му, имаме достоверни източници на информация, както и разработен план за взаимодействие на институционално ниво, притежаваме необходимите средства за финансиране на изследванията на младите учени след приключването на проекта и не на последно място маркетингова стратегия за популяризирането на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекти в ИЖН - Костинброд, основните и спомагателни структурни звена се запазват и след края на проекта.