ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА
Освен пряко за целевата група проектът е насочен и към заинтересовани страни като Висши училища в България, подготвящи бакалаври и магистри в областта на животновъдната наука. Популяризирането на дейностите по проекта чрез мултимедийни презентации в тях и чрез интернет страницата на проекта ще доведе до повишаване на мотивацията за научна кариера на завършващите висше образование у нас.

Проектът е насочен и към други заинтересовани страни като фермери, които имат интерес да ползват резултатите от научни разработки по животновъдство и създава възможности за съвместно участие в бъдещи проекти. Популяризирането на дейностите по проекта чрез раздаване на брошури на фермери ще доведе до създаването на повече и по-трайни контакти с тях.

Проектът ще създава добавена стойност, тъй като чрез защитата на докторски дисертации младите учени ще придобият правото да получават добавки към заплатите си, а съгласно Закона за развитие на академичния състав ще могат в кратки срокове да бъдат повишени в научно звание "главен асистент" със съответната по-висока заплата.