ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност
Цел на дейността:

Отразяване на дейностите по проекта съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване и Регламент на Европейската Комисия № 1828/2006

Описание и обосновка на дейността:

По проекта се предвиждат дейности за визуализация с оглед на покриване на изискванията за публичност и прозрачност на дейностите, финансирани от бюджета на ЕС в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение I към него.

Резултати:

Изработена интернет страница с резултатите от проекта;
Проведени мултимедийни презентации пред заинтересовани страни
Раздадени брошури и рекламни материали с резултатите от проекта;
Проведени 2 пресконференции;
На 3 декември 2012 г. от 12.00 ч. в сградата на София Прес, ул. Славянска No 29 се проведе пресконференция по повод стартирането на проекта в рамките на Дейност 7
Пресконференцията бе водена от г-жа Маргарита Кожухарова - връзки с обществеността на Селскостопанска академия, която даде думата на ръководителя на проекта доц. Мая Игнатова и координатора - доц. Иван Янчев да представят целите и основните дейности в него. Събитието премина при засилен медиен интерес. Присъстваха и представителите на целевата група по проекта.
В рамките на Дейност 7 беше подготвен прототип на сайт за проекта. Окончателният вариант на сайта предстои да бъде изработен след избор на изпълнител на услугата