ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
Дейност 6: Мониторинг, контрол и отчетност
Цел на дейността:

Управление на проекта съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, приложимите изисквания на нормативните актове и Добрите практики за управление на проекти

Описание и обосновка на дейността:

Месечно и седмично планиране, разработване на вътрешен план за мониторинг на управлението на проекта, контрол и докладване за процесите. Извършване на анализ на резултатите от дейностите по проекта.

Резултати:

Месечни, междинни и финален технически и финансови доклади съгласно образец на Договарящия орган
Провеждане на среща на целевата група в рамките на Дейност 6
февруари 2013 г. ИЖН - Костинброд, библиотека