ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
Дейност 5: Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията на младите учени в ИЖН
Провеждане на курс по статистика в рамките на Дейност 5
22 - 26 април 2013 г. ИЖН - Костинброд, библиотека
Цел на дейността:

Повишаване на квалификацията, опита и познанията на младите учени, заедно с мотивацията им за научна работа

Описание и обосновка на дейността:

Ще бъдат проведени курсове по статистика с оглед повишаване на уменията на младите учени за обработката на получените научни резултати, както и за съвременна работа със статистически програми и бази данни;
Ще бъдат проведени курсове по чужди езици с оглед необходимостта от ползването на специализирана литература от младите учени.

Резултати:

Сертификати за преминат курс на обучение по статистика;
Сертификати за преминат курс на обучение по чужд език.