ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
Дейност 4: Подкрепа за научни публикации в международно признати списания
Цел на дейността:

Да се повиши стойността на научните разработки, като се публикуват статии на постдокторанти в престижни списания

Описание и обосновка на дейността:

Предвижда се заплащане на такси за публикации в международни научни списания с импакт фактор. Дейността е изключително необходима за академичното развитие на постдокторантите.

Резултати:

Минимум две публикации в международни научни списания с импакт фактор
Мероприятията по Дейност 4 са в етап на подготовка на научните статии за публикуване в избраните научни списания с импакт фактор