ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
Дейност 3: Осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки; прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени
Цел на дейността:

Да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на постдокторанти и млади учени

Описание и обосновка на дейността:

Предвижда се закупуване на абонаменти за бази данни и онлайн библиотеки и специализиран софтуер. Дейността е необходима за осигуряването на пълен и актуален литературен обзор на дисертационните трудове на младите учени, ползването на адекватни статистически методи и управление на бази данни.

Резултати:

Осигуряване на достъп до пълния текст на научни публикации в областта на животновъдството чрез заплащане на абонамент за съответните бази данни в Интернет;
закупуване на специализиран софтуер.
Мероприятията по Дейност 3 са в етап на подготовка и избор на оферти за подходящия софтуер след провеждане на обучението по статистика и на сключване на абонаментни договори за онлайн библиотеки