ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
Дейност 2: Развитие на научния потенциал на младите учени от ИЖН в международна среда: научен обмен, участие в семинари, конференции и конгреси
Цел на дейността:

Създаване на международни връзки и контакти на постдокторанти и млади учени, повишаване на тяхната квалификация, опит и познания

Описание и обосновка на дейността:

Предвиждат се командировки в чужбина за участие в изброените мероприятия, дейността е необходима за представяне на изследванията на младите учени със съответните научни публикации, обмяна на опит или извършване на изследвания в съответните научни институти.

Резултати:

9 млади учени ще посетят общо 7 конгреси и конференции и работни срещи;
2 млади учени ще отидат на обмяна на опит  съответно в Словакия (за 1 месец) и Франция (за 1 седмица)
1 постдокторант ще отиде на двумесечна специализация във Франция
 
Провеждане на семинар от доц. д-р Теодора Попова за резултатите от проведена от нея специализация във Франция в рамките на Дейност 2
19 април 2013 г. ИЖН - Костинброд, зала сграда Генетика
Участие на ас. Марина Дяволова в 11 Международен Симпозиум по Биология и Хранене на Животните с постер „Ефект от острия топлинен стрес върху някои хематлогични параметри, микроелементи и качество на месото при зайци” в рамките на Дейност 2
15.11.2012 г. - Букурещ, Румъния
 
Участие на гл. ас. д-р Цветана Методиева, гл. ас. Таня Иванова и гл. ас. Никола Методиев в 1 международен научен симпозиум "Селско стопанство и храни" в рамките на Дейност 2
3–6 Юни 2013 - Елените, България
 
 
Участие на гл. ас. Никола Методиев в 17-та ежегодна международна конференция на ESDAR в рамките на Дейност 2
12-14 Септември 2013 - Болоня, Италия
 
Участие на 9 членове от целевата група в 10-ти международен симпозиум "Съвременни тенденции в животновъдството в рамките на Дейност 2
2 - 4 Октомври 2013 - Белград, Сърбия