ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
Дейност 1: Провеждане на научни изследвания, свързани с повишаване на научния потенциал на млади учени и постдокторанти от ИЖН
Цел на дейността:

Да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на постдокторанти и млади учени

Описание и обосновка на дейността:

Предвижда се закупуване на ДМА (персонални компютри и апаратура в рамките до 10% от разходите по група А на проекта), закупуване на консумативи и химикали за изследванията, провеждани в ИЖН, заплащането на външни анализи в специализирани лаборатории, които не могат да бъдат извършени в ИЖН, командировки в животновъдни ферми в страната. Изпълнението на дейността е основна и необходима предпоставка за подготовката на дисертационните трудове.

Резултати:

Четири млади учени ще представят основната част от дисертационния си труд и ще бъдат зачислени в докторантура на самостоятелна подготовка по съответната научна специалност в срока на проекта, а останалите 5 до края на 2014 година. ;
Двама постдокторанти ще задълбочат техните научни изследвания чрез специализация у нас и в научен институт от ЕС.
В рамките на Дейност 1, във връзка със закупуването на химикали и консумативи за изследванията на участниците в целевата група, по бюджетно перо 3.2 през април 2013 г. беше обявена обществена поръчка за доставката им по 6 лота на обща стойност 42 368 лева. Сключени са 2 договора и вече е осъществена доставка по три от лотовете.
 
Взимане на кръв от зайци от експеримент, част от дисертационния труд на ас. Марина Дяволова, за анализ на кортикостерон и кортизол със закупените в рамките на Дейност консумативи (ELISA kits) по бюджетно перо 3.2 (ИЖН - Костинброд, юни 2013) г.)
 
Доставка на част от материалите за изследванията на участниците в целевата група, по бюджетно перо 3.1 през януари 2014 г.