ПРОЕКТИ КЪМ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МОН

„Възможности за оползотворяване на мъжките пилета от яйценосно направление чрез изследване на технологични и термични обработки при получаване на иновативни продукти от птиче месо”

финансиран от Фонд „Научни изследвания” (Договор № КП-06-Н56/10)

Ръководител на проекта - проф. д-р инж. Теодора Попова

Към страницата на проекта„Стрес при хипоксия, невроимуноендокринна модулация и биоенергетика – иновативна алтернатива за селекция на по-устойчиви на заболявания овце”

финансиран от Фонд „Научни изследвания” (Договор № КП-06-Н26/2 от 04.12.2018 г.)

Ръководител на проекта - доц. д-р Пенка Монева

ПРОЕКТ "МЛАДИ УЧЕНИ" - завършил

BG051PO001-3.3.06-0033

"Подкрепа за развитието на млади учени и постдокторанти в ИЖН - Костинброд"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Срок: 04.10.2012 - 03.10.2014 г.

Ръководител на проекта - доц. д-р Мая Игнатова

Координатор на проекта - доц. д-р Иван Янчев


Към страницата на проект BG051PO001-3.3.06-0033Научни проекти към Селскостопанска Академия

Ж 156 - “Роля на географската концентрация при оценка на рисковия статус на породи селскостопански животни в България”

Срок: 2020-2022 г.

Ръководител - Гл.ас. д-р Живко Дучев

Ж 157 – “Мениджмънт на процесите на селекция и репродукция и прилаганите технологии за по-чисто производство при породи овце”

Срок: 2020-2023 г.

Ръководители – Доц. д-р Таня Иванова, Доц. д-р Никола методиев, Доц. д-р Цветана Харизанова-Методиева

Ж 170 – “Екологична пластичност на хематологични и биохимични показатели при различни породи овце и говеда в зависимост от някои фактори на околната среда”

Срок: 2022-2025 г.

Ръководител - Доц. д-р Иван Янчев

Ж 171 - “Изпитване на някои нови технически и технологични елементи при производството на пчелни продукти. Определяне на физикохимичните показатели и химичен състав на различните видове пчелен мед.”

Срок: 2022-2025 г.

Ръководител - Доц. д-р Пламен Христов

Ж 172 - “Подобряване на качеството на комбинираните фуражи и суровините за производството им с цел реализиране на генетичния потенциал при непреживни животни и птици”

Срок: 2022-2024 г.

Ръководител - Доц. д-р Светлана Григорова

Ж 173 - “Приложение на линиите от националния генофонд при създаване на комбинации общоползвателни птици, предназначени за месо и яйца”

Срок: 2022-2024 г.

Ръководител – Проф. д-р инж. Теодора Попова

Ж 174 “Влияние на размера на фоликулите и средите за култивиране върху ин витро матурацията на ювенилни свински ооцити”

Срок: 2022-2024 г.

Ръководител - Доц. д-р Таня Тодорова

Ж 175 „Идентифициране на генетични маркери, свързани с продуктивните качества при породите Калифорнийски и Бял новозеландски заек”

Срок 2022-2025 г.

Ръководител - Гл.ас. д-р Милена Божилова-Сакова