Отдел "Хранене и технология на фуражите"

Доц. д-р Антоанета Вълчева

   

 • Биография:

  Образование

  Висше, ВИЗВМ - Стара Загора, 1977 год.

  Докторат

  2005 г.,ИЖН, на тема: ”Проучване на микологичния и микотоксикологичен статус на царевица и пшеница при хранене на свине и птици”.

  Доцентура

  2008г. ИЖН, по шифър: 04.02.04 „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”

 • Научни интереси

       Работи в областта на микологичната и микотоксикологичната характеристика на основните зърнени    суровини – пшеница, царевица, ечемик и др., използвани за производството на комбинирани фуражи                   и в търсене на пътища за намаляване негативното влияние на плесените и техните вторични метаболити – микотоксините, върху здравословното състояние и продуктивните показатели при свине и птици.

        Обхват на компетентност

1.      Опит в провеждането на микробиологични изследвания касаещи качеството и здравния статус на зърнени компоненти и комбинирани фуражи.

2.      Много добро познаване и таксономично диференциране на най-разпространените фитопатогени по зърното от родовете; Fusarium, Aspergillus и Penicillium

3.      Много добри познания за най-разпространените по зърното микотоксинии и методите за намаляване на негативния им ефект върху животните, а от там и на хората.

 1. Проучване влиянието на плесенната обсемененост върху химичния състав и хранителната стойност на зърнени компоненти за производство на комбинирани фуражи, 2008-2010 г.

 2. Биологично активни растителни добавки стимулиращи продуктивността при свине, птици и зайци, 2008- 2010 г.

 3. Разработване на технология за приемане, обработка и съхранение на рапица, 2008- 2010г.

 4. Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013 г.

   

  За контакти:

           2232 Костинброд, България, сп. "Почивка"


             Институт по животновъдни науки
             Тел.: .+359 721 68940
             факс: + 359 721 66029
             e-mail: inst_anim_sci@abv.bg

            e-mail:  akvalcheva@abv.bg