ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  -  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Активни процедури


                   „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ИЖН-Костинброд, присъединени на ниско и средно напрежение”

                   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на лабораторна апаратура по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Институт по животновъдни науки-Костинброд по две обособени позиции"

                   "Доставка на лабораторни материали и консумативи по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Институт по животновъдни науки-Костинброд по пет обособени позиции"

                   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на китове, реактиви и лабораторно оборудване по проект финансиран от ФНИ /МОН/, за нуждите на Институт по животновъдни науки-Костинброд по четири обособени позиции"

                   „Доставка на комбинирани фуражи и зърнено-фуражни суровини за нуждите на Институт по животновъдни науки – Костинброд за 2019-2020 г.”

                   „Доставка на автомобилен Бензин А 95H, Дизелово моторно гориво и Газ- пропан бутан за нуждите на ИЖН-Костинброд за 2019-2021 г.”